STT

Tên

1

50 Ngày luyện thi THPT khối tự nhiên
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

2,000,000 đ

2

40 Ngày luyện thi THPT khối tự nhiên
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

1,600,000 đ

3

30 Ngày luyện thi THPT khối tự nhiên
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

1,200,000 đ

4

20 Ngày luyện thi THPT khối tự nhiên
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

800,000 đ

5

10 Ngày luyện thi THPT khối tự nhiên
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

400,000 đ

6

50 Ngày luyện thi THPT khối xã hội
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

1,500,000 đ

7

30 Ngày luyện thi THPT khối xã hội
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

900,000 đ

8

20 Ngày luyện thi THPT khối xã hội
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

600,000 đ

9

10 Ngày luyện thi THPT khối xã hội
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

300,000 đ

10

5 Ngày luyện thi THPT khối xã hội
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

150,000 đ

11

test combo
Giảng viên: Quản trị viên
Lớp: LỚP 12

2,001,000 đ