Hoá 9 Chuyên
Giáo viên: Võ Anh Tú
HÓA 10 THPT
Giáo viên: Thầy Võ Anh Tú
Hoá 10 Chuyên
Giáo viên: Thầy Võ Anh Tú
Hoá 11 PT
Giáo viên: Thầy Võ Anh Tú
HÓA 11 CHUYÊN
Giáo viên: Thầy Võ Anh Tú